sprawy karnoskarbowe

Jak pokazuje praktyka, współpraca doradcy podatkowego z adwokatami lub radcami prawnymi w sprawach karnych skarbowych jest nieodzowna.

Dogłębna znajomość prawa podatkowego w wielu wypadkach pozwala na wyłączenie umyślności działania, co praktycznie oznacza wyłączenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia podatkowe.  

 Opiniujemy i planujemy przedsięwzięcia podatkowe pod kątem ewentualnej odpowiedzialności karnoskarbowej. Oceniamy ryzyko karnoskarbowe podejmowanych działań.

Przygotowujemy pisma i strategie ukierunkowane na zapobieżenie wszczęciu postępowania karnoskarbowego.

Reprezentujemy Klienta podczas postępowania przygotowawczego. Przygotowujemy pisma procesowe w toku postępowania przygotowawczego oraz po skierowaniu do sądu aktu oskarżenia (wnioski dowodowe oraz o przeprowadzenie czynności postępowania przygotowawczego, stanowiska strony, wnioski o zawieszenie postępowania, wnioski o umorzenie postępowania w związku z wystąpieniem przesłanek z art. 17 kpk, wnioski o warunkowe umorzenie postępowania, odpowiedzi na akt oskarżenia).

Bierzemy udział w przesłuchaniu Klienta przed finansowym organem postępowania przygotowawczego oraz w toku ewentualnych negocjacji w związku z dobrowolnym poddaniem się odpowiedzialności bądź dobrowolnym poddaniem się odpowiedzialności karnej.

Reprezentujemy Klienta w toku postępowania przed sądem pierwszej i drugiej instancji, w postępowaniu wykonawczym, w toku postępowania przed sądami obydwu instancji podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej na podstawie przepisu art. 24 kodeksu karnoskarbowego oraz reprezentujemy Klienta w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 28 października 2002 r.o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Opiniujemy i planujemy przedsięwzięcia podatkowe pod kątem ewentualnej odpowiedzialności karnoskarbowej. Oceniamy ryzyko karnoskarbowe podejmowanych działań.

Przygotowujemy pisma i strategie ukierunkowane na zapobieżenie wszczęciu postępowania karnoskarbowego.

Reprezentujemy Klienta podczas postępowania przygotowawczego. Przygotowujemy pisma procesowe w toku postępowania przygotowawczego oraz po skierowaniu do sądu aktu oskarżenia (wnioski dowodowe oraz o przeprowadzenie czynności postępowania przygotowawczego, stanowiska strony, wnioski o zawieszenie postępowania, wnioski o umorzenie postępowania w związku z wystąpieniem przesłanek z art. 17 kpk, wnioski o warunkowe umorzenie postępowania, odpowiedzi na akt oskarżenia).

Bierzemy udział w przesłuchaniu Klienta przed finansowym organem postępowania przygotowawczego oraz w toku ewentualnych negocjacji w związku z dobrowolnym poddaniem się odpowiedzialności bądź dobrowolnym poddaniem się odpowiedzialności karnej.

Reprezentujemy Klienta w toku postępowania przed sądem pierwszej i drugiej instancji, w postępowaniu wykonawczym, w toku postępowania przed sądami obydwu instancji podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej na podstawie przepisu art. 24 kodeksu karnoskarbowego oraz reprezentujemy Klienta w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 28 października 2002 r.o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.