O stronie

Strona internetowa zaleska.pl jest czasopismem zarejestrowanym pod numerem PR 17751.

Wydawcą oraz Redaktorem Naczelnym czasopisma prowadzonego w ramach strony zaleska.pl jest Pani Aldona Załęska

Siedziba Wydawcy mieści się pod adresem ul. Gwiaździsta 5b lok 23, 01-651 Warszawa.

Korzystanie z treści zamieszczonych na stronie internetowej zaleska.pl podlega zastrzeżeniom prawnym wskazanym poniżej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie niniejszych zastrzeżeń prawnych jest proszony o niekorzystanie ze strony internetowej zaleska.pl. Powiązane ze stroną wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na stronie internetowej zaleska.pl stanowią własność administratora domeny zaleska.pl, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.

W zakresie dopuszczalnym przepisami prawa, administrator domeny zaleska.pl niniejszym wyłącza wszelką odpowiedzialność za dowolnego rodzaju szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w dowolny sposób w wyniku korzystania przez użytkownika z niniejszej strony internetowej lub w związku z takim korzystaniem.

W zakresie polityki prywatności dane użytkownika udostępniane lub pobierane z uwagi na ustawienia serwera obsługującego stronę internetową  zaleska.pl w związku odwiedzinami na stronie zaleska.pl są gromadzone na czas nieokreślony i przetwarzane tylko i wyłącznie do celów prowadzenia strony zaleska.pl i administrowania nią. Żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo.

Materiały i opracowania dostępne na stronie internetowej zaleska.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią porady ani opinii prawnej. Wszelkie publikacje udostępnione na niniejszej stronie stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie prawa oraz  zmian zachodzących w prawie bądź ocenę wykładni przepisów prawa i nie mogą być uznane za podstawę do ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie.

Zamieszone w zakresie strony zaleska.pl wszelkie opracowania, materiały, stanowiska i inne informacje stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).

Korzystanie z zamieszczonych na stronie zaleska.pl materiałów wymaga zgody uprawnionych, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek zgodnie z art. 25 ust 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych obejmujący także instytucję cytatu dozwolonego.

Uprawnieni z tytułu praw autorskich utworów zamieszczanych na stronie zaleska.pl w przypadku korzystania w dozwolonym przez prawo zakresie z treści publikowanych na stronie zaleska.pl zastrzegają konieczność każdorazowego podania źródła i autorstwa cytowanych utworów.