http://zaleska.pl/pl/article/509/uslugi.html

Usługi

Sporządzenie porady podatkowej wymaga znajomości otoczenia prawnego, w jakim działa Klient oraz uwzględnienia aspektów dokumentacyjnych i bilansowych danego zdarzenia. Tak szerokie rozpatrywanie problemów podatkowych  decyduje często o praktycznych możliwościach zastosowania porady podatkowej, a przecież o taką poradę zawsze chodzi. 

Bogactwo informacji o tematyce podatkowej w dzisiejszych czasach, wiążące się jednocześnie z rozproszeniem istotnych informacji i często z powierzchowną ich prezentacją, wymaga od doradcy stworzenia własnego know-how na użytek sprawy Klienta. W mojej praktyce staram się unikać opinii odtwórczych, informujących jedynie o poglądach wygłaszanych przez innych doradców lub sądy administracyjne czy organy podatkowe. 

Poglady prawne wyrażane w opiniach kierowanych do Klientów formułowane są przez mnie w sposób jednoznaczny, a biorę za nie pełną odpowiedzialność.

Więcej informacji o zakresie usług w zakładkach.

Niniejsze opracowanie pochodzi ze strony internetowej zaleska.pl będącej czasopismem zarejestrowanym pod numerem PR 175751. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi porady ani opinii prawnej. Przedstawiony tekst jest prezentacją subiektywnego stanowiska w zakresie prawa oraz  zmian zachodzących w prawie bądź oceną wykładni przepisów prawa i nie może być uznany za podstawę do ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie. Niniejsze opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). Jego wykorzystanie wymaga zgody uprawnionych, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek zgodnie z art. 25 ust 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych obejmujący także instytucję cytatu dozwolonego. Uprawnieni z tytułu praw autorskich utworów zamieszczanych na stronie zaleska.pl w przypadku korzystania w dozwolonym przez prawo zakresie z treści publikowanych na stronie zaleska.pl zastrzegają konieczność każdorazowego podania źródła i autorstwa cytowanych utworów.