http://zaleska.pl/pl/article/508/zespol.html

Zespół

Aldona Załęska prowadzi niezależną kancelarię doradztwa podatkowego.

Wykonuje usługi doradztwa osobiście. Klienci bardzo cenią sobie ten aspekt wykonywania zawodu, daje on bowiem wymierne korzyści. Dla pracowników Klienta jest to "jeden kontakt", związany z konkretną osobą a nie ogólnie z firmą doradczą. Zapewnia to ciągłość porad w dłuższym okresie; zmniejsza się ryzyko błędu doradcy wywołane nieznajomością zaszłości Klienta oraz wzajemnych powiązaniach różnych spraw, a dla Klienta stanowi solidną i stałą bazę wiedzy w przypadku fluktuacji jego kadry. Stały doradca znający sprawy Klienta może pomóc wdrożyć nowego pracownika w sprawy firmy. Doceniają to zwłaszcza nowo powołani dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, a także managerowie-prawnicy zatrudnieni bezpośrednio w strukturze Klienta. 

Stała piecza nad Klientem pozwala w porę dostrzec ryzyka podatkowe oraz zastosować bezpieczne rozwiązania optymalizacyjne. Pozwala też doradcy zrozumieć granice biznesowe Klienta, które narzucają sposoby działania. Wszytko to przekłada się na proces opiniowania doradcy, w którym koniecznym często staje się wypracowanie nowych rozwiązań podatkowych, zakwestionowanie treści publicznie obwieszczanej praktyki prawa poprzez wskazanie błędnych założeń poczynionych w trakcie kształtowania się danych pogladów prawnych. Ostatnia uwaga niestety stanowi codzienność w otoczeniu ciagłych zmian przepisów prawa.

Projekty wymagające współpracy większej liczby specjalistów, takie jak wdrożenie systemu zabezpieczającego ryzyka podatkowe czy ocena organizacji z punktu widzenia przepływu informacji istotnych dla ryzyka karno-skarbowego, tworzone są indywidualnie, a specjalistów dobiera się zgodnie z potrzebami Klienta. Obecność na rynku doradztwa podatkowego od 1989 roku przekłada się na znajomość reprezentantów poszczególnych specjalizacji, co pozwala na stworzenie odpowiedniego profesjonalnego zespołu dla realizacji każdej potrzeby Klienta.  

 

Niniejsze opracowanie pochodzi ze strony internetowej zaleska.pl będącej czasopismem zarejestrowanym pod numerem PR 175751. Opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi porady ani opinii prawnej. Przedstawiony tekst jest prezentacją subiektywnego stanowiska w zakresie prawa oraz  zmian zachodzących w prawie bądź oceną wykładni przepisów prawa i nie może być uznany za podstawę do ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie. Niniejsze opracowanie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.). Jego wykorzystanie wymaga zgody uprawnionych, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek zgodnie z art. 25 ust 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych obejmujący także instytucję cytatu dozwolonego. Uprawnieni z tytułu praw autorskich utworów zamieszczanych na stronie zaleska.pl w przypadku korzystania w dozwolonym przez prawo zakresie z treści publikowanych na stronie zaleska.pl zastrzegają konieczność każdorazowego podania źródła i autorstwa cytowanych utworów.