Doradca Podatkowy

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Strona główna > Usługi > Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Zarządzanie ryzykiem podatkowym to proces dynamiczny, trwający nieustająco. Koncentruje się na trzech aspektach; mimalizowanie ryzyka błędnego deklarowania podstawy opodatkowania poprzez jej zaniżenie; optymalne zredukowanie obciążeń podatkowych w ramach dozwolonych prawem oraz zachowanie płynności finansowej związanej z wierzytelnościami podatkowymi i wierzytelnościami handlowymi inkorporującymi kwoty podatków.

Z obserwacji przypadków wynika, iz problemy przedsiębiorców powstają nie tylko jako skutek niejasnego prawa, ale często też jako skutek braku stosownych procedur wewnętrznych, pozwalających efektywnie wykorzystać możliwości prawne obniżenia zobowiązań podatkowych na bieżąco.

Im bardziej skomplikowane jest samo przedsiębiorstwo i jego otoczenie prawne i biznesowe, tym bardziej znaczenia nabiera jego struktura organizacyjna oraz zakres obowiązków przypisanych pracownikom poszczególnych działów oraz - przede wszystkim - ich wzajemnej komunikacji. Jak pokazuje praktyka, zarządzanie podatkami rozpoczyna sie już w fazie negocjacji umów handlowych, opracowania planów marketingowych i strategii biznesowej, polityki wynagradzania czy wyboru struktury prawnej organizacji.

Ewentualne problemy podatkowe pojawiają się zatem dużo wcześniej, niż w momencie wpływu dokumentów do działu księgowości. Wymaga to od przedsiębiorcy wczesnego reagowania poprzez stworzenie struktur wewnętrznych zapewniających wzajemną komunikację pomiędzy pracownikami oraz przypisywanie zakresu poszczególnych obowiązków pracowniczych w sposób zapewniający jednolitość i poprawność przyjętych rozwiązań podatkowych dla całego przedsiębiorstwa.

Braki w tym zakresie mogą skutkować ukaraniem członków zarządu za brak nadzoru nawet bez konieczności wykazywania winy umyślnej. Można tym samym wyrazić pogląd, iż system prawa poprzez penalizację braku nadzoru domyślnie zakłada istnienie obowiązków zarządu w zakresie zbudowania i utrzymywania takiej struktury organizacji, która zapewni wywiązywanie się z obowiązków podatkowych.

W dotychczasowej praktyce usługa zarządzania podatkami wykonywana jest w dwojaki sposób. Pierwszy - to przegląd organizacji, stworzenie raportu z zaleceniami oraz faza wykonawcza. To duże przedsięwzięcie dla przedsiębiorcy, także w zakresie przekonania pracowników o konieczności dokonania czasem pewnych zmian w zakresie ich obowiązków.

Drugi sposób - znacznie "łagodniejszy" - to rozłożenie w czasie zmian w toku wykonywania bieżącego doradztwa podatkowego, z klauzulą oceny prawnej każdego zagadnienia prawnego zawartego w bieżącym pytaniu Klienta z punktu widzenia wpływu danego zagadnienia podatkowego na powstawanie ryzyka podatkowego dla całego przedsiębiorstwa.

Drugi sposób wykonywania usługi skupia się poczatkowo na współpracy z dyrektorem finansowym i działem ksiegowości, a dopiero po pewnym czasie generowany jest raport dotyczący oceny ryzyk podatkowych i karnoskarbowych w kontekście całej struktury organizacyjnej przedsiębiorcy oraz propozycje optymalizacyjne.

Zalety dla przedsiębiorcy z wykonania usługi są bardzo duże. Poznanie przyczyn powstawania ryzyka podatkowego pozwala na ich usunięcie, a jeśli jest to niemożliwe z przyczyn obiektywnych, pozwala na oszacowanie wysokości ryzyka podatkowego i karno-skarbowego oraz oceny istotności ryzyka podatkowego dla całego przedsiębiorstwa.